Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Galopujący postęp technologiczny, zmiany na rynku pracy,  pojawianie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej. Decyzja ucznia dotycząca wyboru kierunku dalszej edukacji, zawodu lub podnoszenia już nabytych kwalifikacji, aby była decyzją trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji. Dlatego też 1 lutego 2019 roku dla absolwentów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia w Siennicy Różanej zorganizowano zajęcia nt. ,,Płynne wyjście na rynek pracy  i edukacji – planowanie własnego rozwoju”.

Szkolenie prowadziły Karolina Lalka-Sobczuk, Eliza Mazurek  - doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie. W trakcie warsztatów przekazano uczniom kompendium wiedzy na temat lokalnego i krajowego rynku pracy, jego zapotrzebowaniu na specjalistów w określonych dziedzin, trendach i prognozach zatrudnienia. Nie zabrakło informacji o możliwościach pozyskiwania różnych dofinansowań na założenie działalności gospodarczej w tym prowadzenia gospodarstwa rolnego, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie, różnych form zatrudnienia i dokształcania. Dopełnieniem warsztatów było spotkanie z panią Katarzyną Józefacką z  Działu Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, która zaprezentował ciekawą ofertę kształcenia w obrębie takich  specjalności jak budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn.

Tekst i zdjęcia: Zespół ds. promocji szkoły