HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do Technikum im. Augusta Cieszkowskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Augusta Cieszkowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

w roku szkolnym 2019/2020

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 08 kwietnia do 15 maja 2019 r. (postępowanie uzupełniające od 12 lipca do 26 lipca 2019 r.).
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym – od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły (ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 08 kwietnia do 03 lipca 2019 r. (postępowanie uzupełniające od 12 lipca do 15 sierpnia 2019 r., do godz. 9.00).
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 4 lipca 2019 r. godz. 10.00. (postępowanie uzupełniające do 16 sierpnia 2019 r. godz. 10.00).
 5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 08 kwietnia do 05 lipca 2019 r. (postępowanie uzupełniające do 21 sierpnia 2019 r.).
 6. Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - do 08 lipca 2019 r., do godz. 14.00. (postępowanie uzupełniające do 28 sierpnia 2019 r., godz. 14.00).
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00. (postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00).
 8. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – od 12 lipca do 08 sierpnia 2019 r. (postępowanie uzupełniające – od 29 sierpnia do 25 września 2019 r.).
 9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 15 lipca 2019 r. (postępowanie uzupełniające – 30 sierpnia 2019 r.).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum,
 3. oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego,
 4. karta zdrowia,
 5. dwa zdjęcia,
 6. zaświadczenie lekarskie (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
 7. odpis aktu urodzenia.

Do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM - pobierz

Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej - pobierz

Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej - pobierz

Regulamin rekrutacja - pobierz