Lista osób zakwalifikowanych do Technikum im. Augusta Cieszkowskiego
w zawodzie
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
oraz
Technik żywienia i usług gastronomicznych
w roku szkolnym 2021/2022

Lista osób - pobierz


 

 

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do Technikum im. Augusta Cieszkowskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Augusta Cieszkowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

w roku szkolnym 2021/2022

 1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej od 17 maja 2021 r. do31 maja 2021 r. do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające od 3 sierpnia 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r.).
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej (do 14 maja 2021 r.).
 4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. (II termin od 3 do 8 lipca 2021 r. od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.).
 5. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej - I termin do17 czerwca 2021 r. (II termin do 9 lipca 2021 r. i do 13 sierpnia 2021 r.).
 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 14 lipca 2021 r. (postępowanie uzupełniające 5 sierpnia 2021 r.).
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. (postępowanie uzupełniające 16 sierpnia 2021 r.).
 8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. (postępowanie uzupełniające od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.).
 9. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00).
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 (postępowanie uzupełniające 23sierpnia 2021 r.).
 11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r. (postępowanie uzupełniające 26sierpnia 2021 r).
 12. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.
 14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty,
 4. karta zdrowia,
 5. dwa zdjęcia,
 6. zaświadczenie lekarskie (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
 7. odpis aktu urodzenia.

Do pobrania:

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM - pobierz pdf, pobierz formularz do wypełnienia w programie Microsoft Word

2. Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej - pobierz

3. Regulamin rekrutacja - pobierz

4. Podanie o przyjęcie do internatu - pobierz