HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ  Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej MINISTERSTWA ROLNICTWA 
i ROZWOJU WSI

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej rozpoczął swoją działalność ponad 45 lat temu, kiedy to 1 września 1964 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Siennicy Różanej. Z inicjatywą utworzenia szkoły w takiej formie wystąpiło Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie, przy wydatnej pomocy Oddziału Oświaty Rolniczej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz dyrekcji POM. Głównym argumentem, który przemawiał za koniecznością utworzenia placówki był brak wykwalifikowanej kadry warsztatowej dla POM-u, Kółek Rolniczych i innych jednostek oraz coraz powszechniejsze zmechanizowanie indywidualnych gospodarstw rolnych. Na terenie powiatu krasnostawskiego placówka ta była pierwszą szkołą o specjalności mechanizacja rolnictwa. Początkowo siedzibą szkoły był zaadaptowany parterowy budynek powstały w 1955 r. dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Traktorzystów, warsztaty szkolne umiejscowiono w dawnych zabudowaniach dworskich. Bazę dydaktyczno-materiałową zapewniał POM.


Chcąc umożliwić uzupełnienie średniego wykształcenia dla coraz liczniejszej grupy absolwentów szkoły zawodowej 31 sierpnia 1976 roku utworzono 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa kształcące w systemie wieczorowym. W tym samym roku, aby sprostać zapotrzebowaniu na zakwaterowanie młodzieży, rozpoczęto budowę internatu, którą ukończono w 1978 roku. Dalszy rozwój zaowocował zmianą formy działalności ze szkoły przyzakładowej w samodzielną jednostkę. W 1982 roku placówkę przekształcono w Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Rolnictwa.


Zwiększające się zainteresowanie młodzieży szkołą oraz niewystarczająca już baza lokalowa zadecydowały, przy aprobacie władz zwierzchnich, o podjęciu decyzji o budowie nowoczesnego budynku szkoły, który sprostałby oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, a także pozwoliłby na poszerzenie oferty edukacyjnej. W 1994 roku utworzono pięcioletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz rozpoczęto budowę hali sportowej.


Rok 1996 był bardzo ważnym okresem w dotychczasowej działalności szkoły, zbiegły się w nim uroczystości związane z Centralną Inauguracją Roku Szkolnego 1996/1997 szkół rolniczych i technicznych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmiana nazwy na Zespół Szkół Techniki Rolniczej oraz oddanie do użytku nowego budynku szkoły, a także wręczenie sztandaru szkole.


W 1998 roku zakończono inwestycję związaną z budową hali sportowej, wówczas cały zespół budynków przybrał bardzo nowoczesny i funkcjonalny wygląd. W oparciu o istniejącą bazę lokalową utworzono w 1997 roku Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, w 1999 - Liceum Agrobiznesu.


29 grudnia 1999 roku nastąpiła zmiana organu prowadzącego Zespół Szkół i przekazanie majątku szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa powiatowi krasnostawskiemu. Chcąc zapewnić dalszy rozwój szkoły i uatrakcyjnić ofertę oświatową skierowaną do młodzieży w 2000 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące oraz rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznych: straż graniczna, obsługa celna (od r. 2003), służby wewnętrzne (od r. 2004). W roku szkolnym 2004/2005 utworzono Policealną Szkołę Zawodową o kierunku kształcenia technik administracji.
1 stycznia 2007 roku nastąpiła ponowna zmiana organu prowadzącego Zespół Szkół. Placówka po siedmiu latach powróciła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2007 roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce naukowe. Zespół Szkół ze środków przyznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupił liczne pomoce dydaktyczne, przydatne w przygotowaniu zawodowym naszych uczniów. Dzięki wyposażeniu sali gimnastycznej i siłowni w nowy sprzęt, młodzież może rozwijać swoje pasje sportowe i  dbać o zdrowy tryb życia. W szkole  organizowane są liczne zawody sportowe na szczeblu powiatowym, Igrzyska LZS, turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakupione pomoce dydaktyczne służą na co dzień naszym uczniom podczas lekcji. Sprzęt multimedialny pozwala lepiej poznać otaczający świat. Dzięki funduszom przyznanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczniowie zyskali dostęp do szeregu fachowych opracowań z dziedziny mechanizacji rolnictwa, urządzania zakładów gastronomicznych, technologii żywienia.

W latach 2008-2009 gruntownie odnowiono budynki szkolne. Zakres prac w głównym budynku szkoły objął oprócz termomodernizacji i remontu dachu, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy oraz pomieszczeń administracji i obsługi, adaptację nowych sal na pracownię do zajęć praktycznych, kapitalny remont sanitariatów uczniowskich i dostosowanie jednego z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły zainstalowano monitoring, zmodernizowano kanał ciepłowniczy i zainstalowano nowoczesne urządzenia w szkolnej kotłowni. Nowy wystrój otrzymały pracownie przedmiotowe. Każda z sal lekcyjnych została pomalowana, w oknach zamontowano wertikale. Generalny remont przeprowadzono także w sali gimnastycznej. Pobliski budynek warsztatów szkolnych - podobnie jak inne - został ocieplony. Oprócz tego zainstalowano przyłącze wody, a do ogrzewania pomieszczeń oddzielną kotłownię. Teren wokół warsztatów został zniwelowany i ogrodzony. W szkole pojawił się nowy sprzęt.


Kolejne lata 2010 – 2018 to okres systematycznej modernizacji obiektów i unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły. Przystąpiono m.in. do remontu internatu szkolnego, odnowiono pokoje, by nadać im standard hotelowy, stołówkę; stworzono pomieszczenie kuchenne na potrzeby uczniów, wykonano odwodnienie, a w roku 2019 zmieniono dach. System odprowadzania wody wykonano również przy budynku warsztatu, wokół warsztatu powstało nowe ogrodzenie. W szkole utworzono kolejne pracowanie – gastronomiczną i salę fitness. Budynek szkolny zyskał nowy wygląd za sprawą wymiany dachu i remontu elewacji. Walory estetyczne obiektu znacznie podniosła rewitalizacja otoczenia.

W roku 2014 placówka uroczyście obchodziła 50-lecie swojego istnienia, w związku z tym powstał obszerna monografia szkoły. Święto stało się też okazją do powołania na patrona szkoły Augusta Cieszkowskiego, co zbiegło się z 200 rocznicą jego urodzin. Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były uroczystości związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski, kiedy to w 2016 r. przed budynkiem szkolnym pojawił się upamiętniający ten fakt marmurowy monument oraz obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w roku 2018.

Obecnie nasza placówka nosi nazwę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Uczniowie zdobywają tu wiedzę i umiejętności z zakresu nauk rolniczych, gastronomicznych i turystycznych oraz humanistycznych i ścisłych. Młodzież kształci się w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy, zdobywa uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego. Nasza placówka jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym prowadzącym egzaminy zewnętrzne zawodowe. W ZSCKR w Siennicy Różanej realizowanych jest wiele projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych. Uczniowie mogą dzięki mim poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijać pasje i uzdolnienia. Maja możliwość odbywania atrakcyjnych staży w kraju i poza granicami. Oferujemy uczniom zajęcia pozalekcyjne o charakterze wyrównawczym, specjalistyczne, rozwijające uzdolnienia przedmiotowe, artystyczne, sportowe.


Zespół Szkół na trwale wpisał się w realia gminy Siennica Różana i powiatu krasnostawskiego. Na rozwój szkoły zapracowali nauczyciele i administracja, rodzice, władze oświatowe i organ prowadzący. Szkoła odnosi wiele sukcesów w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na renomowanych uczelniach, pracują w zakładach przemysłowych wykazując się wysokimi kwalifikacjami, bądź prowadzą nowoczesne gospodarstwa rolne. Kadrę pedagogiczną tworzą osoby o wysokich kwalifikacjach i przyjaznym nastawieniu do ucznia. Za wybitne osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia naukowe Dyrektora Szkoły oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów.