Od września 2018 r. realizujemy w naszej szkole projekt ekonomiczny pt „ Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Projekt realizuje 47 szkół, których organem prowadzącym i nadzorującym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektujest rozbudzenie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreowanie własnego wizerunku, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, gospodarowanie finansami, oszczędzanie i lokowanie środków finansowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewidywanie skutków własnych działań i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów.


Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I – to zajęcia prowadzone w szkole dla 30 uczniów klasy I-III w formie cyklicznych spotkań, łącznie 24 godziny lekcyjne, od września 2018 r. do marca 2019 r. Etap II - to wyłonienie 3 osobowej grupy uczniów, która przez kolejne dwa miesiące będzie realizowała zajęcia warsztatowe – 12 godzin opracowując własny biznes plan, w którym uczniowie przedstawią pomysł na własną działalność gospodarczą. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Annę Kowalik.
Koordynatorem projektu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Zajęcia dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody:

I miejsce - laptopy, II miejsce - kamery cyfrowe,
III miejsce - telefony komórkowe,
IV miejsce - zegarki,
V miejsce - głośniki bluetooth.