TERMINARZ SKŁADANIA DOKUMETÓW I REKRUTACJI
do Technikum im. Augusta Cieszkowskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Augusta
Cieszkowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
w roku szkolnym 2022/2023

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające od 29 lipca 2022 r. do 03 sierpnia 2022 r.).

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej (do 13 maja 2022 r.).

4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r., II termin do 07 lipca 2022 r. (postępowanie uzupełniające od 04 sierpnia 2022 r. do 08 sierpnia 2022 r.).

5. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej - I termin do 17 czerwca 2022 r., II termin do 08 lipca 2022 r. i postępowanie uzupełniające do 10 sierpnia 2022 r.).

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 14 lipca 2022 r. (postępowanie uzupełniające do 03 sierpnia 2022 r.).

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2022 r. (postępowanie uzupełniające 11 sierpnia 2022 r.).

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2022 r. do 26 lipca 2022 r. (postępowanie uzupełniające od 29 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.).

9. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające od 11 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00).

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 (postępowanie uzupełniające 19 sierpnia 2022 r.).

11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 03 sierpnia 2022 r. (postępowanie uzupełniające 24 sierpnia 2022 r.).

12. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
3. oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty,
4. karta zdrowia,
5. dwa zdjęcia,
6. zaświadczenie lekarskie (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
7. odpis aktu urodzenia.


Do pobrania:

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM - pobierz .doc

2. Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej - pobierz .docx

3. Regulamin rekrutacja - pobierz .docx

4. Podanie o przyjęcie do internatu - pobierz .doc