TERMINARZ SKŁADANIA DOKUMETÓW I REKRUTACJI

do Technikum im. Augusta Cieszkowskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Augusta
Cieszkowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

w roku szkolnym 2023/2024

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. (postępowanie uzupełniające od 24 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.).

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany wniosku złożonego wcześniej przez kandydata, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku wraz z dokumentami od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r., II termin do 5 lipca 2023 r. (postępowanie uzupełniające od 1 sierpnia 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.).

4. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej - I termin do 16 czerwca 2023 r., II termin do 6 lipca 2023 r. i postępowanie uzupełniające do 7 sierpnia 2023 r.).

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe do 10 lipca 2023 r. (postępowanie uzupełniające do 31 lipca 2023 r.).

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 lipca 2023 r. (postępowanie uzupełniające 8 sierpnia 2023 r.).

7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2,4,5, ustawy – Prawo oświatowe od 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023 r. (postępowanie uzupełniające od 24 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r.).

8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające od 8 sierpnia 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00).

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00 (postępowanie uzupełniające 14 sierpnia 2023 r.).

10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 27 lipca 2023 r. (postępowanie uzupełniające 18 sierpnia 2023 r.).

11. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:
1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
3. oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty,
4. karta zdrowia,
5. dwa zdjęcia,
6. zaświadczenie lekarskie (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
7. odpis aktu urodzenia.


Do pobrania:

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM - pobierz .docx

2. Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej - pobierz .docx

3. Regulamin rekrutacja - pobierz .docx

4. Harmonogram rekrutacji - pobierz .docx

5. Podanie o przyjęcie do internatu - pobierz .doc