HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ  Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej MINISTERSTWA ROLNICTWA 
i ROZWOJU WSI

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej rozpoczął swoją działalność ponad 45 lat temu, kiedy to 1 września 1964 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Siennicy Różanej. Z inicjatywą utworzenia szkoły w takiej formie wystąpiło Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie, przy wydatnej pomocy Oddziału Oświaty Rolniczej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz dyrekcji POM. Głównym argumentem, który przemawiał za koniecznością utworzenia placówki był brak wykwalifikowanej kadry warsztatowej dla POM-u, Kółek Rolniczych i innych jednostek oraz coraz powszechniejsze zmechanizowanie indywidualnych gospodarstw rolnych. Na terenie powiatu krasnostawskiego placówka ta była pierwszą szkołą o specjalności mechanizacja rolnictwa. Początkowo siedzibą szkoły był zaadaptowany parterowy budynek powstały w 1955 r. dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Traktorzystów, warsztaty szkolne umiejscowiono w dawnych zabudowaniach dworskich. Bazę dydaktyczno-materiałową zapewniał POM.


Chcąc umożliwić uzupełnienie średniego wykształcenia dla coraz liczniejszej grupy absolwentów szkoły zawodowej 31 sierpnia 1976 roku utworzono 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa kształcące w systemie wieczorowym. W tym samym roku, aby sprostać zapotrzebowaniu na zakwaterowanie młodzieży, rozpoczęto budowę internatu, którą ukończono w 1978 roku. Dalszy rozwój zaowocował zmianą formy działalności ze szkoły przyzakładowej w samodzielną jednostkę. W 1982 roku placówkę przekształcono w Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Rolnictwa.


Zwiększające się zainteresowanie młodzieży szkołą oraz niewystarczająca już baza lokalowa zadecydowały, przy aprobacie władz zwierzchnich, o podjęciu decyzji o budowie nowoczesnego budynku szkoły, który sprostałby oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, a także pozwoliłby na poszerzenie oferty edukacyjnej. W 1994 roku utworzono pięcioletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz rozpoczęto budowę hali sportowej.


Rok 1996 był bardzo ważnym okresem w dotychczasowej działalności szkoły, zbiegły się w nim uroczystości związane z Centralną Inauguracją Roku Szkolnego 1996/1997 szkół rolniczych i technicznych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmiana nazwy na Zespół Szkół Techniki Rolniczej oraz oddanie do użytku nowego budynku szkoły, a także wręczenie sztandaru szkole.


W 1998 roku zakończono inwestycję związaną z budową hali sportowej, wówczas cały zespół budynków przybrał bardzo nowoczesny i funkcjonalny wygląd. W oparciu o istniejącą bazę lokalową utworzono w 1997 roku Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, w 1999 - Liceum Agrobiznesu.


29 grudnia 1999 roku nastąpiła zmiana organu prowadzącego Zespół Szkół i przekazanie majątku szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa powiatowi krasnostawskiemu. Chcąc zapewnić dalszy rozwój szkoły i uatrakcyjnić ofertę oświatową skierowaną do młodzieży w 2000 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące oraz rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznych: straż graniczna, obsługa celna (od r. 2003), służby wewnętrzne (od r. 2004). W roku szkolnym 2004/2005 utworzono Policealną Szkołę Zawodową o kierunku kształcenia technik administracji.
1 stycznia 2007 roku nastąpiła ponowna zmiana organu prowadzącego Zespół Szkół. Placówka po siedmiu latach powróciła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2007 roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce naukowe. Zespół Szkół ze środków przyznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupił liczne pomoce dydaktyczne, przydatne w przygotowaniu zawodowym naszych uczniów. Dzięki wyposażeniu sali gimnastycznej i siłowni w nowy sprzęt, młodzież może rozwijać swoje pasje sportowe i  dbać o zdrowy tryb życia. W szkole  organizowane są liczne zawody sportowe na szczeblu powiatowym, Igrzyska LZS, turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakupione pomoce dydaktyczne służą na co dzień naszym uczniom podczas lekcji. Sprzęt multimedialny pozwala lepiej poznać otaczający świat. Dzięki funduszom przyznanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczniowie zyskali dostęp do szeregu fachowych opracowań z dziedziny mechanizacji rolnictwa, urządzania zakładów gastronomicznych, technologii żywienia.

W latach 2008-2009 gruntownie odnowiono budynki szkolne. Zakres prac w głównym budynku szkoły objął oprócz termomodernizacji i remontu dachu, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy oraz pomieszczeń administracji i obsługi, adaptację nowych sal na pracownię do zajęć praktycznych, kapitalny remont sanitariatów uczniowskich i dostosowanie jednego z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły zainstalowano monitoring, zmodernizowano kanał ciepłowniczy i zainstalowano nowoczesne urządzenia w szkolnej kotłowni. Nowy wystrój otrzymały pracownie przedmiotowe. Każda z sal lekcyjnych została pomalowana, w oknach zamontowano wertikale. Generalny remont przeprowadzono także w sali gimnastycznej. Pobliski budynek warsztatów szkolnych - podobnie jak inne - został ocieplony. Oprócz tego zainstalowano przyłącze wody, a do ogrzewania pomieszczeń oddzielną kotłownię. Teren wokół warsztatów został zniwelowany i ogrodzony. W szkole pojawił się nowy sprzęt.


Kolejne lata 2010 – 2018 to okres systematycznej modernizacji obiektów i unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły. Przystąpiono m.in. do remontu internatu szkolnego, odnowiono pokoje, by nadać im standard hotelowy, stołówkę; stworzono pomieszczenie kuchenne na potrzeby uczniów, wykonano odwodnienie, a w roku 2019 zmieniono dach. System odprowadzania wody wykonano również przy budynku warsztatu, wokół warsztatu powstało nowe ogrodzenie. W szkole utworzono kolejne pracowanie – gastronomiczną i salę fitness. Budynek szkolny zyskał nowy wygląd za sprawą wymiany dachu i remontu elewacji. Walory estetyczne obiektu znacznie podniosła rewitalizacja otoczenia.

W roku 2014 placówka uroczyście obchodziła 50-lecie swojego istnienia, w związku z tym powstał obszerna monografia szkoły. Święto stało się też okazją do powołania na patrona szkoły Augusta Cieszkowskiego, co zbiegło się z 200 rocznicą jego urodzin. Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były uroczystości związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski, kiedy to w 2016 r. przed budynkiem szkolnym pojawił się upamiętniający ten fakt marmurowy monument oraz obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w roku 2018.

Obecnie nasza placówka nosi nazwę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Uczniowie zdobywają tu wiedzę i umiejętności z zakresu nauk rolniczych, gastronomicznych i turystycznych oraz humanistycznych i ścisłych. Młodzież kształci się w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy, zdobywa uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego. Nasza placówka jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym prowadzącym egzaminy zewnętrzne zawodowe. W ZSCKR w Siennicy Różanej realizowanych jest wiele projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych. Uczniowie mogą dzięki mim poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijać pasje i uzdolnienia. Maja możliwość odbywania atrakcyjnych staży w kraju i poza granicami. Oferujemy uczniom zajęcia pozalekcyjne o charakterze wyrównawczym, specjalistyczne, rozwijające uzdolnienia przedmiotowe, artystyczne, sportowe.


Zespół Szkół na trwale wpisał się w realia gminy Siennica Różana i powiatu krasnostawskiego. Na rozwój szkoły zapracowali nauczyciele i administracja, rodzice, władze oświatowe i organ prowadzący. Szkoła odnosi wiele sukcesów w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na renomowanych uczelniach, pracują w zakładach przemysłowych wykazując się wysokimi kwalifikacjami, bądź prowadzą nowoczesne gospodarstwa rolne. Kadrę pedagogiczną tworzą osoby o wysokich kwalifikacjach i przyjaznym nastawieniu do ucznia. Za wybitne osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia naukowe Dyrektora Szkoły oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dnia 25 listopada 2017r. Rada Rodziców zorganizowała Bal Andrzejkowy. Chciałybyśmy serdecznie podziękować rodzicom, którzy chętnie zaangażowali się w przygotowania do imprezy oraz upiekli ciasto:

Ewa Kniażuk

Ewa Repeć

Krystyna Dąbska

Elżbieta Zając

Kazimiera Waszczyńska

Monika Terepora

Urszula Dobosz

 

Podziękowania również kierujemy do uczniów, którzy pomogli przygotować salę oraz do uczniów klas gastronomicznych wraz z opiekunami za upieczenie ciast.


Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

 

Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

 

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

Ewa Miszczak - przewodnicząca Rady Rodziców, nr tel.: 691096372

Agnieszka Zaworska – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, nr tel: 660044908

Beata Sitarz – sekretarz Rady Rodziców

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 30 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.

 

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

 

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.

 

                   Pieniądze można wpłacać:

1 W kasie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

2 U przedstawicieli Rady Rodziców w czasie zebrań rodziców

3 Na konto bankowe:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

Bank Spółdzielczy Krasnystaw O/Siennica Różana

70 8200 1021 2003 2100 0592 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 30 zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 3 zł/miesięcznie!

 

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

 

Rada Rodziców