Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach:

•    egzaminy pisemne: 23 sierpnia 2016 r.(wtorek), godz. 9.00
•    egzaminy ustne: 24 – 26 sierpnia 2016 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że:

a) przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

c) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 12 lipca 2016 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Druk oświadczenia:
•    „nowa” formuła - Załącznik 7a_N
•    „stara”  formuła - Załącznik 7b_S

2. Na podstawie zebranych oświadczeń, dyrektor szkoły zgłasza zdających do 15 lipca 2016 r. za pomocą systemu OBIEG