Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

11 lutego 2019 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół CKR w Siennicy Różanej. Szkołę reprezentował dyrektor – mgr Stanisław Buk, natomiast chełmską uczelnię - JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil. Celem podjętej współpracy jest podnoszenie poziomu kształcenia, a także integracja uczniów, studentów i nauczycieli. Obie strony zobowiązały się do współdziałania w zakresie dydaktyki i doskonalenia bazy dydaktycznej, udziału w sesjach naukowych, wykładach otwartych, pracach kół naukowych, a także do przygotowywania uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowania seminariów, sympozjów, udostępniania sal wykładowych i laboratoriów. Za szczególnie ważne uznano promowanie studiowania na kierunkach rolniczych w ramach takich specjalności, jak: mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, agroturystyka, żywienie człowieka i organizacja wypoczynku oraz towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych.

Realizowanie wspólnych przedsięwzięć może przyczynić się nie tylko do podniesienia poziomu kształcenia, ale również zmotywować uczniów do podejmowania dalszej nauki. Dzięki zawartemu porozumieniu przed młodzieżą z Siennicy Różanej otwierają się nowe możliwości i dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Tekst: Monika Nagowska
Fotografia: Krzysztof Rękas