Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

      7 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się szkolenie dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci. Temat spotkania szkoleniowego był zbieżny z kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019, która zakłada rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wydarzenie wiązało się także z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, wzięło w nim udział ponad 150 uczniów z klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum oraz młodzież ze szkoły ponadpodstawowej. Warsztaty zorganizowano pod hasłem: „Młodzież w Internecie – szanse, wyzwania, zagrożenia”.

Odbyły się z podziałem na grupy, aby każdy z uczniów biorących w nich udział mógł w aktywny sposób wykonać ćwiczenia przewidziane przez prowadzących. Z kolei w szkoleniu „Profilaktyka i pomoc w przypadkach zagrożeń online” wzięli udział nauczyciele z 10 szkół – z Krasnegostawu, Łopiennika Dolnego, Kraśniczyna, Tarzymiech, Orłowa Drewnianego, Tarnogóry Kolonii, Tarnogóry, Wirkowic i Siennicy Różanej. Program szkolenia objął takie zagadnienia, jak: najnowsze badania na temat cyberprzemocy, tendencje korzystania z urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież, niebezpieczne treści i zachowania dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, a także sposoby reagowania na cyberprzemoc. Szkolenie i warsztaty poprowadzili specjaliści z dziedziny cyberprzemocy – Berenika Anders-Mosakowska (ekspert w dziedzinie strategii i audytu komunikacji cyfrowej oraz ochrony wizerunku online) i Wojciech Ronatowicz (streetworker oraz koordynator prac zespołów badawczych w Instytucie Badań Edukacyjnych).
      Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Świat zawodów”, pokaz przygotowany przez wojskową klasę mundurową oraz pokaz sztuki kelnerskiej. Uczestnicy zwiedzili główny budynek szkoły, internat i szkolne warsztaty. Skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez uczniów z klas żywienia, poznali ofertę edukacyjną szkoły oraz spróbowali swoich sił ćwicząc strzelanie do celu. Pozostaje mieć nadzieję, że szkolenie i warsztaty zorganizowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej skłonią uczestników do dbania o cyfrowe bezpieczeństwo oraz do promowania pozytywnych zastosowań Internetu.
      
      Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Krzysztof Rękas