Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

30 października 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz w internacie szkolnym odbyła się próbna ewakuacja. W akcji wzięli udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację dyrektorowi Stanisławowi Bukowi. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę oraz internat. Po przeprowadzonej kontroli budynków informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Tekst: Krzysztof Rękas
Zdjęcia: Ewelina Ścibak