Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

     20 września 2018 roku r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, realizowany w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia". Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Tego dnia miało miejsce spotkanie wszystkich uczniów z edukatorem Katarzyną Lachowską. W trakcie spotkania, połączonego z prezentacją filmu na temat bezpieczeństwa cyfrowego, omówiła podstawowe problemy z jakimi spotykają się – bądź mogą się spotkać – uczniowie korzystający na co dzień z nowoczesnych technologii.


Prelegentka szczególną uwagę zwróciła na rosnące zagrożenia, takie jak:
- agresja w sieci – hejting, cyberbullying, podszywanie się pedofili pod rówieśników;
- zagrożenie seksem w sieci – dostęp do treści pornograficznych, seksting, udział dzieci w wideoczatach;
- zagrożenia dla wartości – np. dostęp do treści szerzących nienawiść, m.in. na tle rasowym, do forów promujących narkotyki;
- zagrożenia komercyjne – reklamy;
- zagrożenia wynikające z braku wiedzy technicznej na temat zabezpieczeń kont prywatnych, profili w mediach społecznościowych czy domowych sieci WiFi.
      Następnie przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas 1PT, 1BTP, 2BT, 3BTP na temat sposobów skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowego świata. Na zakończenie  Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego odbyło się spotkanie edukatora z nauczycielami i rodzicami w zakresie świadomego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce. Więcej informacji na temat zagrożeń można znaleźć na stronie projektu https://www.cyfrowobezpieczni.pl.
      
      Tekst: Elżbieta Krochmalska
      Fotografie: Anna Kowalik