Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Celem wychowania w szkołach jest ukształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości każdej jednostki i przygotowanie jej do udziału w dorosłym życiu. Realizacji tego celu służyć ma wyposażenie młodzieży w wiedzę o życiu, otaczającym ją świecie, i zjawiskach w nim zachodzących. Sama wiedza jednak nie wystarczy do uzyskania umiejętności życia w społeczeństwie. Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi współobywatele brali sprawy w swoje ręce, działali na rzecz społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć młodzież podejmowania oddolnych działań. Szkoła może stanowić doskonałe miejsce ćwiczenia aktywności, planowania i realizacji własnych projektów.


      19 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Młodzież w demokratycznych wyborach wybierała swoich przedstawicieli, którzy zasiądą w organach SU. Nad przebiegiem głosowania oraz liczeniem głosów czuwała komisja, w której skład weszli przedstawiciele każdej z klas. W głosowaniu wzięła udział cała społeczność szkolna. Największą liczbę głosów zdobyła uczennica klasy III BTP Weronika Zakrzewska zaś na drugim i trzecim  miejscu znalazły się uczennice klasy II BTP Daria Zielińska i Klaudia Golec. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły – młodzież wybierając przedstawicieli, którzy będą sprawować władzę w ich imieniu, oswaja się z sytuacją głosowania i rolą wyborcy. Uczy się dokonywania świadomego i krytycznego wyboru reprezentantów. Dzięki temu doświadczeniu, po zakończeniu edukacji młodzi obywatele będą mieli poczucie, że wybory, głosowanie, karty wyborcze to „gra”, której reguły są im znane.

Tekst: Renata Dyk – opiekun Samorządu Uczniowskiego