Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

14 września 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się zebranie nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej z rodzicami uczniów. Spotkanie zainaugurowano w sali gimnastycznej, gdzie gości powitał dyrektor szkoły Stanisław Buk. Głos tego dnia zabrała również Elżbieta Krochmalska, która przedstawiła założenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Przed rodzicami wystąpiła też Sylwia Kowalczyk - koordynator projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”. Zwróciła się do rodziców z prośbą o zachęcenie dzieci do udziału w bezpłatnych kursach zawodowych, dających kwalifikacje np. w zawodzie spawacza lub operatora wózków widłowych. Z kolei Anna Karwat – współautorka programu oraz opiekun młodzieży odbywającej letnie praktyki zawodowe w Irlandii – poinformowała o pobycie uczniów za granicą i zapowiedziała kolejny projekt, który przewiduje staże zawodowe w Hiszpanii.

Po zebraniu ogólnym, rodzice spotkali się z wychowawcami klas, a następnie w sali konferencyjnej obradowały trójki klasowe.